Powierzchniowe rozlewiska ropy naftowej można często szybko i skutecznie usunąć, używając absorbentów i podciśnienia, do nagromadzonych pod ziemią produktów ropopochodnych – takich jakie występują na Greenpoincie – zazwyczaj jest trudniej dotrzeć i ich odzyskanie zajmuje więcej czasu.

Celem ExxonMobile jest jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja zanieczyszczenia ropą naftową będącego wynikiem naszej minionej działalności w dzielnicy Greenpoint. Obejmuje to odzyskiwanie produktów, oczyszczanie wód oraz monitorowanie i usuwanie oparów z gleby.

Do tej pory odzyskano ponad 12.9 milionów galonów produktów ropopochodnych oraz oczyszczono 3,5 miliarda galonów wody. Firma ExxonMobil z zaangażowaniem prowadzi dokładne i efektywne odzyskiwanie produktów oraz w dalszym ciągu regularnie ocenia sposoby udoskonalania i optymalizacji tego odzyskiwania.

Odzyskiwanie z użyciem systemu podwójnych pomp

Zgodnie z opublikowanym w 2007 roku raportem amerykańskiej agencji ochrony środowiska (Environmental Protection Agency — EPA) najskuteczniejszym i najlepszym sposobem odzyskiwania produktów podpowierzchniowych w celu remediacji zanieczyszczenia ropą naftową części dzielnicy Greenpoint jest system dwóch pomp. System odzyskuje produkt, obniżając zwierciadło wody wokół studni, aby utworzyć lej depresyjny, dzięki czemu produkty ropy naftowej wpływają do studni. Jedna pompa w studni usuwa wodę, natomiast druga usuwa produkty ropy naftowej do zbiorników magazynowych.

Oczyszczanie wód gruntowych

Usunięte przez system dwóch pomp wody gruntowe są oczyszczane w celu wyeliminowania substancji zanieczyszczających. Przed spuszczeniem wód do Newtown Creek są one badane pod kątem spełniania przez nie stanowych i lokalnych norm.

 • Wchodząca do systemu woda jest zatrzymywana w zbiorniku stabilizacyjnym, co umożliwia jej osiadanie.
 • Do wody jest wstrzykiwane powietrze, które przechodzi przez filtry usuwające żelazo i magnez.
 • Składniki ropy naftowej są usuwane z wód gruntowych w procesie nazywanym usuwaniem powietrzem. W procesie ExxonMobil powietrze wstrzykiwane jest przez wodę, gdy spływa ona w dół przez układ płyt z otworami o coraz mniejszej wielkości, które usuwają zanieczyszczenia z wody.
 • Oczyszczona woda jest przesyłana rurociągiem do jednego z dwóch punktów zrzutu do Newtown Creek.
 • Każdego miesiąca podczas normalnej pracy system pompuje i oczyszcza do 15 milionów galonów wód gruntowych.
 • Co miesiąc z odprowadzanych wód gruntowych są pobierane próbki, a wyniki badań są przekazywane do wydziału ochrony środowiska stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation — NYSDEC).

Firma ExxonMobil regularnie pobiera próbki i ocenia opary z gruntów podpowierzchniowych w dzielnicy Greenpoint, zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDOH). Od stycznia do marca 2007 roku przeprowadzono badania oparów w 52 domach. W domach mieszkalnych nie znaleziono żadnych dowodów na infiltrację oparów ropopochodnych z podziemnych zanieczyszczeń.

Wyniki badania stężenia oparów w glebie:

Obszary mieszkalne:

 • Przeprowadzane przez ExxonMobil badania na terenach mieszkalnych nie wykazują nieprawidłowych stężeń oparów z gleby nad zanieczyszczonym terenem i są podobne do wyników stężeń z pozostałymi oparami. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork stężenia te są też zgodne z odczytami uzyskiwanymi poza zanieczyszczonym terenem.
 • Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że zanieczyszczony teren nie ma wpływu na opary z gleb płytkich pod obszarem mieszkalnym oraz że opary z gleb płytkich nie stanowią problemu zdrowotnego w tym rejonie. Planowe i dokładne badanie stężenia oparów z gleby przyczynia się do dbałości o zdrowie społeczeństwa.

Obszary przemysłowo-handlowe:

 • W 2005 roku, w prowadzonych przez ExxonMobil dwa razy w roku badaniach oparów z gleby, we wszystkich nieruchomościach w pobliżu obszaru zanieczyszczonego ropą naftową w dzielnicy Greenpoint odkryto podwyższone stężenia oparów w glebie, na płytkim poziomie pod powierzchnią gleby, w izolowanych częściach obszaru przemysłowo-handlowego Greenpointu.
 • Firma ExxonMobil podjęła natychmiastowe działania i zrobiła dwie rzeczy: Przeprowadziła badanie powietrza w pomieszczeniach i rozpoczęła dokładne dochodzenie w celu określenia źródła oparów z gleby. ExxonMobil nadal, dwa razy w roku, bada próbki gleby i zgłasza wyniki do Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC).
 • Badanie powietrza w pomieszczeniach: Firma ExxonMobil przeprowadziła badanie powietrza w pomieszczeniach w biurach znajdujących się na terenie przemysłowo-handlowym, a dochodzenie wykazało, że infiltracja oparów nie miała wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniach. Wyniki te zostały przedstawione, a następnie zatwierdzone przez Departament Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC).
 • Opary w glebie: Gdy firma ExxonMobil zdobyła dane na temat oparów z gleby, rozpoczęła szczegółowe dochodzenie w celu określenia źródła podwyższonego stężenia oparów z gleby i dokładnej lokalizacji skażonego obszaru. Dzięki prowadzonym badaniom, ExxonMobil mogła ustalić granice skażonego obszaru i określić właściwą strategię remediacji. Stan zatwierdził plan remediacji oparów z gleby, obejmujący utworzenie zakładu oczyszczania gleby z oparów i zarys harmonogramu remediacji.

ExxonMobil robi znaczne postępy w zakresie realizacji planu remediacji. W 2007 roku ExxonMobil nabyła ziemię, aby zbudować zakład oczyszczania gleby z oparów, a prace budowlane są już obecnie bardzo zaawansowane. ExxonMobil oczekuje, że działania związane z remediacją rozpoczną się za pomocą systemu tymczasowego w drugiej części bieżącego roku i stawia sobie za cel pełne uruchomienie systemu na początku 2010 roku.

Wyniki badania stężenia oparów w glebie:

 • Departament Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC) oraz Departament Zdrowia (DOH) przeprowadziły dochodzenie w sprawie infiltracji oparów do powietrza na terenach mieszkalnych. Pobrane spod płyt fundamentowych próbki porównano z próbkami z piwnic i parteru oraz z próbkami pobranymi na zewnątrz i uzyskano jednolite wyniki: na podstawie badań przeprowadzonych przez stan nie powiązano żadnych oparów ropy naftowej w powietrzu pochodzących z zanieczyszczenia podziemnego ropą naftową.
 • Na całym obszarze ponad glebami zanieczyszczonymi ropą naftową firma ExxonMobil monitoruje uliczne otwory kanalizacyjne. Nie stwierdzono podwyższonych wartości odczytów z pomiarów stężenia oparów.
 • Firma ExxonMobil monitoruje też trwające i planowane budowy na terenach mieszkalnych i w strefach przemysłowo-handlowych prowadzonych ponad podziemnym zanieczyszczeniem. Aby zapewnić stosowanie właściwych procedur podczas robienia wykopów lub prowadzenia prac wykopaliskowych, kontaktujemy się ze stronami prowadzącymi budowy.

Więcej informacji znajduje się w witrynie Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC) pod adresem »

Prosimy mieszkańców, którzy wykryją zapach ropy naftowej, o kontaktowanie się z gorącą linią dla stanu Nowy Jork w sprawie wycieków (New York State Spill Hotline) pod numerem 800-457-7362.

Osoby, które uważają, że mieszkają nad obszarem zanieczyszczenia ropą naftową i są zainteresowane pobraniem próbki w swoich domach, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu w Departamencie Ochrony Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDEC), Edwardem Hampstonem, pod numerem (888) 459-8667 lub pocztą elektroniczną pod adresem exhampst@gw.dec.state.ny.us