Przeprowadzone w 1979 roku na zamówienie straży przybrzeżnej badanie Geraghty’ego & Millera wykazało, że obszar zanieczyszczony produktami ropopochodnymi rozpoczyna się pomiędzy Monitor Street a Kingsland Avenue (bezpośrednio na północ od Greenpoint Avenue) i rozciąga się na południowy-wschód aż do okolic Brooklyn-Queens Expressway. Wyniki badania wskazują, że szacunkowa ilość produktów ropopochodnych pod dzielnicą Greenpoint wynosiła około 17 milionów galonów.

Do usuwania produktów firma ExxonMobil stosuje systemy dwupompowe. Do tej pory odzyskano ponad 12,9 milionów galonów produktów ropopochodnych oraz oczyszczono 3,5 miliarda galonów wody i zdemontowano 15 mil rurociągów.

W wynikach badania opublikowanego w 2007 roku przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency — EPA) jest napisane: „Zaleca się stałe stosowanie odzyskiwania dwufazowego jako głównej metody remedialnej”.

Co kwartał ilość odzyskiwanego produktu jest zgłaszana do Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC). Firma ExxonMobil polega na pomiarach wykonywanych za pomocą wielu elektronicznych systemów pomiarowych, co zapewnia dokładność zgłaszanych wyników.

  • Miernik elektroniczny zainstalowany dla każdej studni odzyskiwania w linii rurociągu odprowadzania produktu, w zbiorniku magazynowym, mierzy ilość produktu, gdy jest wypompowywany z gleby i wpływa do zbiornika. Mierniki te mierzą i rejestrują pompowany produkt w galonach.
  • Miernik elektroniczny stale mierzy i rejestruje ilość produktu w każdym zbiorniku odzyskiwania.
  • Podczas wypompowywania produktu ze zbiorników odzyskiwania, w regularnych odstępach czasu, w celu przewiezienia go poza miejsce robót do zakładów przeróbki wtórnej, wykonywane są dodatkowe pomiary do celów weryfikacji. W celu przeprowadzenia weryfikacji przez odbiorcę rejestrowana jest łączna ilość usuniętej ropy naftowej, mierzona w galonach.

Patrz dokumenty i powiązane informacje umieszczone w witrynie Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (NYSDEC) »